info@ooz-sb.si  
 DOMOV
 PREDSTAVITEV
 AKTUALNO
 ČLANKI
 OBRAZCI
 POČITNIŠKE KAPACITETE
 FOTOGALERIJA
IMENIK OBRTNIKOV
Vsebina samo za Člane OOZ Slov. Bistrica
 
  STATISTIKA  
   
  Obiskovalec št.:  
  13433  
   
  Danes smo:  
  29.5.2024, 4:20:22;  
  ZANIMIVE POVEZAVE  
   
 
POSTANITE ČLAN
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
OBRTNIK-PODJETNIK
SVETOVALNI IN IZOBRAŽEVALNI CENTER OZS
MOZAIK PODJETNIH - UGODNOSTI
MOZAIK PODJETNIH - POČITNICE
MOJ OBRTNIK
NAŠA FACEBOOK STRAN
OZS NA TWITTERJU
KATALOG ČLANOV OOZ SLOVENSKA BISTRICA
 
 
 
 
 
[16.09.2008]

   KOLEKTIVNA POGODBA O REŠEVANJU STANOVANJSKIH POTREB

Na podlagi zakona o kolektivnih pogodbah (Ur. l. RS, št. 43/2006) sklepata

1. Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenska Bistrica, Špindlerjeva 2 e, Slovenska Bistrica, ki jo zastopa predsednica Olga Kalan,

in

2. Sindikat obrtnih delavcev, po pooblastilu Območni odbor, ki ga zastopa sekretarka Breda Črnčec


KOLEKTIVNO POGODBO

O REŠEVANJU STANOVANJSKIH POTREB

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Kolektivna pogodba velja:

A. Stvarno

Za vse zasebne delodajalce, ki imajo status samostojnega podjetnika, in družbe, ki so člani Območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenska Bistrica na območju Občin Slovenska Bistrica, Oplotnica, Poljčane in Makole.

B. Osebno

Za vse delavce, zaposlene pri zasebnih delodajalcih, ki imajo status samostojnega podjetnika in so člani Območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenska Bistrica na območju Občin Slovenska Bistrica, Oplotnica, Poljčane in Makole. V družbah pa velja le na podlagi pisne izjave posameznega delavca.

C. Časovno

Ta pogodba začne veljati z dnem sklenitve, uporabljati pa se začne z dnem, ko se preneha uporabljati Kolektivna pogodba med delavci in zasebnimi delodajalci (Ur. l. RS, št. 26/1991) in velja do 31. 5. 2009.

2. člen

Stranki kolektivne pogodbe se lahko tri mesece pred potekom njene veljavnosti dogovorita o spremembah in podaljšanju veljavnosti kolektivne pogodbe ter skleneta ustrezen dodatek k njej.

Če nobena od strank ne bo predlagala spremembe kolektivne pogodbe v roku iz prvega odstavka tega člena, se pogodba podaljša do sklenitve nove kolektivne pogodbe.

3. člen

Stranki kolektivne pogodbe si bosta prizadevali za dosledno izvajanje te kolektivne pogodbe.

Morebitne spore bosta reševali sporazumno. Če do sporazuma ne bo prišlo, bosta spor reševali po postopku, ki ga določa zakon o kolektivnih pogodbah.


II. REŠEVANJE STANOVANJSKIH POTREB

4. člen

Stranki sklepata to kolektivno pogodbo s ciljem reševanja stanovanjskih potreb delavcev, zaposlenih pri delodajalcih iz prvega člena te pogodbe.

V ta namen s to kolektivno pogodbo urejata način zagotavljanja sredstev za reševanje stanovanjskih potreb delavcev, način upravljanja s sredstvi, s katerimi razpolaga pooblaščena organizacija, ki izvaja to dejavnost, in način upravljanja s sredstvi za reševanje stanovanjskih potreb.

5. člen

Za reševanje stanovanjskih potreb delavcev delodajalci, za katere velja ta kolektivna pogodba, zagotavljajo sredstva za reševanje stanovanjskih potreb delavcev tako, da redno mesečno vplačujejo prispevek v višini 2 % od osnove, ki jo predstavljajo obračunane bruto plače pri njih zaposlenih delavcih, na račun organizacije, ki je pooblaščena za reševanje stanovanjskih potreb (pooblaščene organizacije).

Delodajalci so dolžni pooblaščeni organizaciji mesečno posredovati tudi obračun prispevka za reševanje stanovanjskih potreb.

6. člen

Če družbe iz prvega člena te pogodbe ne plačujejo prispevka za vse zaposlene delavce, se plačilo tega prispevka po veljavni zakonodaji šteje kot boniteta in je družba dolžna obračunati predpisane dajatve.

7. člen

Delodajalec, ki želi reševati svoje stanovanjske potrebe preko združevanja sredstev, mora nakazovati na račun pooblaščene organizacije mesečno prispevek v višini najmanj 2 % od osnove.

Višino osnove določi Območna obrtno-podjetniška zbornica.

8. člen

Višino prispevka in osnovo za plačilo prispevka lahko spremenita stranki te kolektivne pogodbe.

9. člen

Namen te kolektivne pogodbe je, da se delavcem, zaposlenim pri delodajalcih iz prvega člena te pogodbe, in delodajalcem iz 6. člena te pogodbe zagotavljajo stanovanja za neprofitne najemnine in ugodna stanovanjska posojila.


10. člen

Pooblaščena organizacija, ki upravlja s stanovanjskimi sredstvi in s sredstvi za reševanje stanovanjskih potreb delavcev, vsako leto pripravi plan gospodarjenja s stanovanjskimi sredstvi ter plan prilivov in namenov porabe sredstev, zbranih za reševanje stanovanjskih potreb.

Pooblaščena organizacija s planom določi namene porabe zbranih sredstev za reševanje stanovanjskih potreb, in sicer posebej za izgradnjo oz. nakupe najemnih stanovanj ter za dodeljevanje stanovanjskih posojil.

Plana pooblaščena organizacija ne more izvajati, dokler k predlogu plana ne dasta soglasja stranki te kolektivne pogodbe.

Pooblaščena organizacija je dolžna po izteku roka za izdelavo zaključnega računa strankama te kolektivne pogodbe predložiti poslovno poročilo za preteklo leto.

11. člen

Pooblaščena organizacija objavi razpis za koriščenje zbranih sredstev za reševanje stanovanjskih potreb. Na razpisu lahko sodelujejo delavci, zaposleni pri delodajalcih, ki zagotavljajo sredstva za reševanje stanovanjskih potreb svojih delavcev, in delodajalci po 6. členu te pogodbe.

12. člen

Pooblaščena organizacija z zbranimi sredstvi gradi in kupuje neprofitna stanovanja ter dodeljuje ugodna posojila za reševanje stanovanjskih potreb po tej kolektivni pogodbi.

13. člen

Pooblaščena organizacija se je dolžna pri opravljanju svoje dejavnosti ravnati po predpisih, ki v Republiki Sloveniji urejajo gospodarjenje s stanovanji in stanovanjskimi sredstvi.


III. POOBLAŠČENA ORGANIZACIJA

14. člen

Organizacija, ki je pooblaščena za reševanje stanovanjskih potreb delavcev po tej kolektivni pogodbi in delodajalcev iz 6. člena te pogodbe (pooblaščena organizacija) je Stanovanjska ustanova delavcev pri s. p. Slovenska Bistrica oz. njena pravna naslednica.

15. člen

Pooblačena organizacija ima nadzorni odbor, ki spremlja izvajanje plana gospodarjenja s stanovanjskimi sredstvi ter plan prilivov in namenov porabe sredstev, zbranih za reševanje stanovanjskih potreb, ter izvajanje nalog pooblaščene organizacije.IV. KONČNE DOLOČBE

16. člen

Stranki lahko kadarkoli sporazumno spremenita to pogodbo.

Če ena od strank krši obveznosti, ki jih je prevzela s to kolektivno pogodbo, lahko pogodbi zvesta stranka od pogodbe odstopi. Odstop je potrebno drugi stranki predhodno pisno napovedati v roku, ki ne sme biti krajši kot tri mesece.

Po odpovedi pogodbe lahko vsaka stranka zahteva sklenitev nove kolektivne pogodbe.

17. člen

Ta kolektivna pogodba se objavi v glasilu Območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenska Bistrica in glasilu Delavec.
Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenska Bistrica
Predsednica: Olga Kalan
Sindikat obrtnih delavcev
po pooblastilu Območni odbor
Sekretarka: Breda Črnčec

 
 
 
KONTAKT-LOKACIJA
Območna obrtno-podjetniška
zbornica Slovenska Bistrica

Špindlerjeva 2e
2310 Slovenska Bistrica

TELEFON
02 818-14-84

FAX
02 818-31-10
 
DELOVNI ČAS
PONEDELJEK-PETEK
7.00 - 15.00
SREDA
7.00 - 17.00

URADNE URE

PONEDELJEK IN PETEK
8.00 - 14.00
SREDA
8.00 - 16.30
 
PREDSTAVITEV
...Velike spremembe, ki jih je obrt doživljala skozi čas, so jo naredile še močnejšo.
Bistvene spremembe v odnosu do obrtništva smo v Sloveniji pričeli doživljati po osamosvojitvi, ko so nastopile velike družbene spremembe, ko so bile odpravljene ideološke ovire, zaradi katerih morda v preteklosti nismo mogli v popolnosti oživeti prizadevanj za razvoj obrti... [Preberi več]