info@ooz-sb.si  
 DOMOV
 PREDSTAVITEV
 AKTUALNO
 ČLANKI
 OBRAZCI
 POČITNIŠKE KAPACITETE
 FOTOGALERIJA
IMENIK OBRTNIKOV
Vsebina samo za Člane OOZ Slov. Bistrica
 
  STATISTIKA  
   
  Obiskovalec št.:  
  1498  
   
  Danes smo:  
  19.4.2024, 18:11:24;  
  ZANIMIVE POVEZAVE  
   
 
POSTANITE ČLAN
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
OBRTNIK-PODJETNIK
SVETOVALNI IN IZOBRAŽEVALNI CENTER OZS
MOZAIK PODJETNIH - UGODNOSTI
MOZAIK PODJETNIH - POČITNICE
MOJ OBRTNIK
NAŠA FACEBOOK STRAN
OZS NA TWITTERJU
KATALOG ČLANOV OOZ SLOVENSKA BISTRICA
 
 
 
 
 
[09.07.2007]

   Seminar časovne razmejitve in odloženi davki

Območna obrtna zbornica Slovenska Bistrica je v začetku junija pripravila seminar na temo časovne razmejitve in odloženi davki. Udeležencem je predavala Bistričanka Marija Gubenšek, univ. dipl. ekon.
Kratkoročne časovne razmejitve so terjatve in druga sredstva ter obveznosti, ki se bodo po predvidevanjih pojavili v letu dni in katerih nastanek je verjeten, velikost pa zanesljivo ocenjena. Nanašajo se na znane ali še neznane pravne ali fizične osebe, do katerih bodo nastale prave terjatve ali dolgovi, s sredstvi pa so mišljeni proizvodi ali storitve, ki jih bodo bremenile.
P6070011Kratkoročne časovne razmejitve se uporabljajo po slovenskem računovodskem standardu 12 (2006) pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju kratkoročnih odloženih prihodkov in odhodkov kot kratkoročno vnaprej vračunanih odhodkov in prehodno nezaračunanih prihodkov kot posebnih vrst kratkoročnih terjatev.
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve in neopredmetena sredstva - slovenski računovodski standard 2 (2006) se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju neopredmetenih sredstev in dolgoročno odloženih stroškov, ki se štejejo kot neopredmetena sredstva. Standard med drugim obdeluje razvrščanje neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev, začetno računovodsko merjenje neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev, razkrivanje neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev.
Oba omenjena standarda je sprejel strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo 17. novembra 2005. Podjetja, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, so ga začela uporabljati s 1. januarjem 2006, preostala podjetja pa s prvim poslovnim letom, ki se začne po tem datumu.
P6070012V nadaljevanju je Gubenškova razložila še odložene terjatve in obveznosti za davek. Med drugim je povedala, da je računovodska obravnava terjatev in obveznosti za odloženi davek rezultat obračunavanja sedanjih in prihodnjih davčnih posledic: prihodnje povrnitve - poravnave knjigovodske vrednosti sredstev (obveznosti), pripoznanih v bilanci stanja podjetja ter poslov in drugih poslovnih dogodkov v obravnavanem obdobju, pripoznanih v računovodskih izkazih podjetja. Če je verjetno, da bodo zaradi povrnitve ali poravnave knjigovodske vrednosti obveznosti plačila davka v prihodnje večje ali manjše kot bi bile, če takšna povrnitev ali poravnava ne bi imela davčnih posledic, podjetje prepozna obveznost ali terjatev za odloženi davek, z nekaterimi izjemami.
Irena BRDNIK

 
 
 
KONTAKT-LOKACIJA
Območna obrtno-podjetniška
zbornica Slovenska Bistrica

Špindlerjeva 2e
2310 Slovenska Bistrica

TELEFON
02 818-14-84

FAX
02 818-31-10
 
DELOVNI ČAS
PONEDELJEK-PETEK
7.00 - 15.00
SREDA
7.00 - 17.00

URADNE URE

PONEDELJEK IN PETEK
8.00 - 14.00
SREDA
8.00 - 16.30
 
PREDSTAVITEV
...Velike spremembe, ki jih je obrt doživljala skozi čas, so jo naredile še močnejšo.
Bistvene spremembe v odnosu do obrtništva smo v Sloveniji pričeli doživljati po osamosvojitvi, ko so nastopile velike družbene spremembe, ko so bile odpravljene ideološke ovire, zaradi katerih morda v preteklosti nismo mogli v popolnosti oživeti prizadevanj za razvoj obrti... [Preberi več]